Garantievoorwaarden

Garanties en service

In deze garantie- en servicevoorwaarden wordt met opdrachtgever bedoeld: de eindgebruiker van een IVY/Sanibell product of de IVY dealer die een service- of reparatie-verzoek aan Sanibell doet. Met product bedoelen we de IVY producten die in Nederland en België verkocht worden. IVY® maakt deel uit van het productassortiment van Sanibell BV – The Netherlands en is een geregistreerd merk. Alle producten van Sanibell zijn gemaakt met materialen van de hoogste kwaliteit en worden geproduceerd om te voldoen aan de Nederlandse en Europese normen. Bij goede installatie en correct gebruik zullen de producten vele jaren probleemloos dienst doen. Voor de producten van IVY geldt een garantietermijn van 5 jaar (60 maanden) met uitzondering van producten die elektronische componenten bevatten. Op deze producten geldt een garantietermijn van 2 jaar (24 maanden). De IVY fabrieksgarantie gaat in op de datum van aankoop. Het verkooppunt waar de eindgebruiker het IVY product heeft aangeschaft is het eerste aanspreekpunt voor een garantie/servicemelding, in andere gevallen is dit IVY (Sanibell BV) zelf. Sanibell verleent garantie overeenkomstig de garantievoorwaarden die hieronder geraadpleegd kunnen worden. De garantie dekt alle producten, op voorwaarde dat ze worden gebruikt zoals bedoeld en geïnstalleerd worden in overeenstemming met onze montage-instructies en lokale verordeningen en -wetgeving. De garantie dekt fabricage- of materiaalfouten en binnen de garantieperiode wordt een gratis vervangend onderdeel of het meest gelijkende equivalent geleverd. Wanneer een aanspraak op de garantie wordt gemaakt en deze wordt toegewezen, dan zal de aansprakelijkheid worden beperkt tot de geleverde producten en dekt geen schade tijdens installatie of gevolgschade. Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient de eindgebruiker dit zo snel mogelijk na ontdekking, uiterlijk binnen twee werkdagen door te geven aan de verkoper van het IVY product. Indien er sprake is van schade aan het afgeleverde product, dan raadt Sanibell aan dat de eindgebruiker foto’s van de buitenste en binnenste verpakking alsook van het product maakt. De eindgebruiker kan hierbij het product voorzichtig uit de verpakking halen en inspecteren. Sanibell raadt de eindgebruiker aan de verpakking goed te bewaren in het geval er vermoed wordt dat de schade is ontstaan tijdens het verzenden van het product. Wij adviseren dan het product niet te monteren want gemonteerd = geaccepteerd! De verkoopdealer van het IVY product zal met de juiste ordergegevens een melding maken bij de serviceafdeling van Sanibell. Normale slijtage, kalkaanslag en chemicaliën die tijdens het schoonmaken worden gebruikt, kunnen schade en verslechtering veroorzaken en dit valt niet onder de garantie. Producten moeten altijd worden gebruikt zoals ze bedoeld zijn en mogen niet worden misbruikt. We accepteren geen claims voor vervanging als de producten op een andere manier zijn toegepast of gewijzigd dan voorzien in de montageinstructies. Alle gemonteerde vervangende onderdelen moeten altijd de originele onderdelen zijn die door Sanibell/IVY zijn voorgeschreven. Deze onderdelen zijn verkrijgbaar via ons dealernetwerk, via  ww.sanibell.nl of door contact op te nemen met de Sanibell Serviceafdeling; +31 186 745 030. Gemonteerde onderdelen van andere bronnen maken de garantie ongeldig.

Aanspraak op garantie

Voor het doen laten gelden van een aanspraak op de garantie moet de originele factuur of aankoopbewijs, met de aankoopdatum, van het betreffende product aan Sanibell BV kunnen worden overlegd. De garantietermijn wordt door een reparatie of levering van een onderdeel binnen de garantietermijn niet hernieuwd of verlengd. Voor consumenten geldt altijd het recht op kosteloos herstel of vervanging als een product niet deugt. De wettelijke garantie betekent namelijk dat u altijd recht heeft op een goed product. Sanibell zal het serviceverzoek/aanspraak op de garantie beoordelen en gedetailleerd onderzoek verrichten om de oorzaak van de schade of storing vast te stellen. Ook zullen we beoordelen of het product volgens de installatievoorschriften is geïnstalleerd en volgens de gebruiksvoorschriften is gebruikt. Soms leidt dit tot het geven van telefonisch advies, het toesturen van een specifiek onderdeel of het inzetten van een  ervicemonteur. Veel kleine problemen zijn zelf op te lossen zonder dat er een servicemonteur voor langs hoeft te komen. Mocht blijken dat het product niet volgens de voorschriften is gebruikt dan zal de servicemonteur de eventuele reparatiewerkzaamheden uitvoeren voor rekening en risico van de opdrachtgever. Met dien verstande dat de ingebouwde delen en kraantechniek goed bereikbaar zijn. Als het installatiewerk niet volgens het montagevoorschrift is uitgevoerd wordt er geen demontage-, hak- en breekwerk verricht. Rozetten die

bijvoorbeeld afgekit zijn, zullen nooit door de servicemonteur worden losgemaakt. Ook zal Sanibell nimmer opstellingen aanpassen (een eventueel vervangende kraan wordt uitsluitend geplaatst in de reeds aanwezige uitsparing). Als de servicemonteur het service/reparatieverzoek afkeurt om redenen zoals hierboven genoemd, worden wel de voorrijkosten in rekening gebracht. Eventuele betalingen ter plaatse geschieden altijd via een

Garantievoorwaarden

 1. De garantie is van toepassing op wereldwijd aangeschafte en geïnstalleerde producten.
 2. Het product moet geïnstalleerd, gereinigd en gebruikt zijn in overeenstemming met onze montage-instructies en geïnstalleerd zijn in overeenstemming met goede vaktechnische loodgieters/installatiepraktijken. Een voorbeeld van een goede vaktechnische eigenschap is het vóór installatie doorspoelen van de waterleidingen. Dit voorkomt mogelijke problemen.
 1. Een compleet aankoopbewijs/factuur (met aanschafdatum en afleveradres) is vereist om een garantieclaim te staven.
 2. Het product moet beschikbaar zijn voor onze inspectie en mag niet worden verwijderd of vernietigd zonder onze toestemming. Ook kunnen we om ondersteunend fotografisch bewijsmateriaal vragen.
 1. Alle niet veredelde messingafwerkingen kunnen na verloop van tijd van kleur veranderen als gevolg van oxidatie. Dit is een wezenlijk onderdeel van het product en wordt niet beschouwd als een productfout en als zodanig worden geen claims geaccepteerd.
 1. Claims voor producten die niet werken vanwege onvoldoende waterdruk worden niet geaccepteerd. Details van de minimale drukvereisten worden vermeld in de montage-instructies en deze moeten voorafgaand aan de installatie worden gecontroleerd.
 1. Als het product defect is als gevolg van een fabricage- of materiaalfout, zullen we het product gratis repareren of een vervangend product of een geschikt onderdeel daarvan leveren. Sanibell is niet aansprakelijk voor het vervangen van andere producten in de badkamer als gevolg van een vervanging die niet exact overeenkomt met het oorspronkelijk geleverde product.
 1. Als het product niet meer in productie is en we het identieke product of een geschikt onderdeel niet kunnen leveren, zullen we aanbieden om het te vervangen door het dichtstbijzijnde product, van dezelfde waarde, uit ons huidige assortiment.
 1. Als er een servicemonteur wordt ingezet, zal Sanibell ernaar streven om de opdrachtgever binnen twee werkdagen mee te delen op welke dag en tijd het bezoek zal plaats vinden. We zullen servicebezoeken verrichten als we dit nodig achten. Wanneer tijdens de reparatie/service-inspectie blijkt dat deze niet tegen de verwachte en begrote kosten kan worden uitgevoerd of wanneer er meerwerk werkzaamheden noodzakelijk zijn, zal in overleg met opdrachtgever een aangepaste inschatting van de kosten worden opgesteld.
 1. Voor reparatie van producten die buiten de garantie vallen worden de arbeidsuren, materiaalkosten en voorrijkosten vooraf begroot en aan de opdrachtgever doorberekend. Servicebezoeken worden alleen uitgevoerd in Nederland en België. Wanneer de opdrachtgever niet binnen 24 uur van de gemaakte afspraak afziet van de reparatie of niet akkoord gaat met de geschatte opgave van kosten of een verzoek tot reparatie afkeurt, brengt Sanibell de vaste voorrijkosten in rekening. Gedemonteerde en defecte producten/onderdelen moeten met een volledig ingevuld retourformulier (te downloaden op www.sanibell.nl/retourformulier) franco worden teruggezonden naar het adres zoals vermeld op de website van Sanibell.
 1. Garanties zijn overdraagbaar wanneer het eigendom van eigenaar verandert, maar niet overdraagbaar wanneer het product opnieuw wordt geïnstalleerd op een andere locatie. Originele en complete aankoopbewijzen/facturen zijn vereist om garanties te claimen.
 1. Garanties gelden niet voor ex-showroom/ex-display producten. Dit heeft uiteraard geen invloed op uw wettelijke rechten.
 2. Schade en/of storingen veroorzaakt door vervuiling, kalkaanslag, schimmel, chemicaliën of ongepaste reiniging zijn uitgesloten van garantie.

Voorts valt er niet onder onze garantie:

 • Schade die opzettelijk is toegebracht en die is ontstaan als gevolg van onzorgvuldig onderhoud, slordigheid, verkeerd gebruik van anti-kalk installaties;
 • Schade die is ontstaan door personen die niet gemachtigd zijn het herstel of reparatie uit te voeren;
 • Schade die is ontstaan door gebruik van niet originele onderdelen, uitbreidingen of toebehoren;
 • Schade die is ontstaan door onachtzaamheid tijdens de montage;
 • Schade die is ontstaan door het niet goed doorspoelen van de leidingen vóór installatie van de kraan;
 • Schade die is ontstaan door installatie bij bijvoorbeeld een te hoge of te lage waterdruk;

– Aanbevolen werkdruk: 1.0 – 3.0 bar

– Maximale werkdruk: 5.0 bar

– Bij een werkdruk hoger dan 5.0 bar adviseren wij een drukregelaar te monteren.

 • Schade die is ontstaan door installatie met een verkeerde watertemperatuur;

– Aanbevolen warm watertemperatuur: 45 – 60° C

– Maximale warm watertemperatuur: 80° C

– Het verschil tussen de aanvoertemperatuur van het koude en het warme water moet minimaal 15 graden zijn omdat anders te thermostaat gaat ‘pendelen’.

 • Schade aan materialen die aan slijtage onderhevig zijn zoals: keerkleppen, (rubberen) afdichtingen, filters/perlators en doucheslangen;
 • Krassen in het oppervlak, gebruikerssporen en afwijkingen die geen negatieve invloed hebben op de functionaliteit van het product;
 • Schade die is ontstaan door transport.
 1. Vervangbare originele onderdelen zoals o-ringen, afdichtingen, cartridges en perlators zijn verkrijgbaar via het dealernetwerk of rechtstreeksbij Sanibell BV – Serviceafdeling; +31 186 745 030.
 1. Voor het dagelijkse onderhoud van de IVY producten verwijzen wij u naar het hoofdstuk ‘Schoonmaakadvies voor IVY kranen’ of het hoofdstuk onderhoud op dewebsite van Sanibell.

Home

Over IVY

Home

Over IVY